Rodzinność w Ruchu PDF Drukuj Email

Dostępnym dla wszystkich wzorem do naśladowania jest dla członków wspólnoty Święta Rodzina żyjąca w Nazarecie. Rodzina, dla członków naszego Ruchu, jest środowiskiem, w którym wszyscy winni jednoczyć się z Bogiem, ma być wspólnotą, której zadaniem jest dążenie jej członków do coraz ściślejszej, osobowej więzi z Ojcem Niebieskim. Koncepcja rodzinności w Ruchu Rodzin Nazaretańskich charakteryzuje się radykalnym nakierowaniem na Boga.

Kościół zawsze, a szczególnie po Soborze Watykańskim II, przypomina nam o powszechnym powołaniu do świętości. Jan Paweł II w adhortacji Christifideles laici stwierdza, że dążenie do świętości osób świeckich jest nie tylko sprawą moralnej zachęty, ale niezbywalnym wymogiem tajemnicy Kościoła, który jest święty (p.16), zaś w wydanym Liście do rodzin papież naucza, że drogą Kościoła jest rodzina. Jest to droga z wielu względów najważniejsza, ponieważ pierwsza, powszechna, a zarazem w każdym przypadku szczególna, jedyna i niepowtarzalna (p.2).

W tym kontekście małżeństwo i rodzina są przede wszystkim drogą do świętości, czyli drogą, która prowadzi do coraz pełniejszego zjednoczenia z Bogiem w naszym życiu codziennym.

Koncepcję rodzinności w Ruchu Rodzin Nazaretańskich pragniemy widzieć w świetle nadprzyrodzonej wiary: rodzinność jest formą wyrażenia tego, co jednoczy rodzinę na drodze do świętości. Uważamy za niewłaściwą, modną dziś koncepcję, opierającą budowanie spójnej rodziny przede wszystkim na płaszczyźnie psychologicznej, w oderwaniu od nadprzyrodzonego celu jakim jest świętość.

Rodzina jest zatem miejscem, w którym kształtuje się przyszyły święty/ święta (syn czy córka), niezależnie od tego, czy obierze życie kapłańskie, zakonne, czy też małżeńskie. Koncepcję życia rodzinnego trzeba kształtować właśnie w ten sposób, by nasze dzieci umiały tak poddać się działaniu Boga, żeby słuchając i wypełniając słowo Boże, udały się tam, gdzie Bóg je pośle.

W tak rozumianej koncepcji rodzinności bardzo pomocna jest również Matka Boża, jako ta, która najdoskonalej pokazuje nam, co to znaczy być matką w ramach więzów naturalnych i równocześnie matką w ramach więzów nadprzyrodzonych. O Jej macierzyństwie wedle ciała i wedle ducha wyraźnie mówi Pismo św. Zwracamy się więc w naszym Ruchu w sposób szczególny do Niej, by uczyła nas obok więzów naturalnych czyli ojcostwa, macierzyństwa na płaszczyźnie cielesnej, więzów krwi, kształtować także znacznie ważniejsze ojcostwo, macierzyństwo, czy braterstwo na płaszczyźnie więzów nadprzyrodzonych.
 

 

Copyright © 2013 Ruch Rodzin Nazaretańskich, Wrocław

Informacje | Aktualności | RRN w Polsce | Kontakt